Governing Council

Governing Body
Anand Mohan Sharan, IAS
(President)
Sushil Sarwan, IAS
(Senior Vice President)
Yashpal Yadav, IAS
(Associate Vice President)
Santosh K Agrawal
(Secretary General)
Anand Mehta
(Senior Vice President)
Satish Parasher
(Patron)
Nishthakar Arya
(Patron)
Dinesh Agrawal, CA
(Auditor)
Rajesh Goswami (Adv.)
(Legal Advisor)
Raj Kumar Aggarwal
(Senior Vice President)
Ajay Adlakha
(Vice President)
Arun Bajaj
(Vice President)
Pawan Aggarwal
(Vice President)
Dinesh Raghuvanshi
(Vice President)
Arun Saraff
(Vice President)
Anil Gupta
(Joint Secretary)
R K Saboo
(Joint Secretary)
Vikas Aggarwal
(Treasurer)
Pawan Kr. Nagpal
(Joint Treasurer)
Executive Members
Tarun Kr. Gupta, CA
Ashok Chaudhary
Sudarshan Nagar
S. N. Bansal
Pramod Aggarwal
Ashok Goel
Jagbir Singh Tewatia
Veerbhan Sharma
Members
Pramod Tibrewal
Ajay Agarwal
Naresh Chawla
Shripal Sharma
Ashok Joshi
Suresh Kr. Jain
Deepak Tantia
Rakesh Gupta
Arihant Jain